Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της κατασκήνωσης. Η κατασκήνωση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή να απομακρύνει κατασκηνωτή ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες που δίνονται από το προσωπικό της κατασκήνωσης ή που θεωρείται ότι είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή άλλων παρόμοιων ουσιών.

Οι συμμετέχοντες στην κατασκήνωση παίρνουν μέρος με δική τους ευθύνη. Η κατασκήνωση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διακινδύνευση της ζωής, τραυματισμό ή περιουσιακή βλάβη. Οι συμμετέχοντες στην κατασκήνωση αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη για τυχόν βλάβες ή ζημιές, που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της κατασκήνωσης ή από τη χρήση του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεων και για καταστροφές εις βάρος του περιβάλλοντος, που προκύπτουν από την επέμβασή τους σε αυτό (π.χ. φωτιά).

Για τους συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να υπογραφεί μια γραπτή συναίνεση η οποία να επιβεβαιώνει τη γνώση των παραπάνω όρων, από τον γονέα του κατασκηνωτή ή τον κηδεμόνα ή από οποιοδήποτε ενήλικο εξουσιοδοτημένο από τον γονέα του συμμετέχοντος ή τον κηδεμόνα.